Domů / Realizace

Adresná identifikace pisatele

Jestliže je v závěru znaleckého posudku uvedeno jméno pisatele, znalec musí v části tvorba dat (§ 41 odst. 2) doložit, že osobně provedl rukopisný experiment, při němž viděl daného pisatele psát. Zároveň v části zpracování dat musí znalec doložit, že provedl zevrubnou validaci (§ 55 odst. 2) celého srovnávacího souboru, tedy jak sebraných, tak experimentálně vzniklých rukopisných projevů. V jiném případě může znalec formulovat závěr (§ 58) pouze neadresný, tedy podepsal/nepodepsal tentýž pisatel, který podepsal srovnávací projevy.

 * Uvedené paragrafy se vážou k vyhl. č. 503/2020 Sb.

Nová právní úprava znalecké činnosti

Dřívější právní úprava znalecké činnosti nezakládala dostatečné podmínky přezkoumatelnosti znaleckých posudků. V roce 2017 byla publikována studie člena našeho ústavu dr. Jiřího Závory zpracovaná na základě zadání Ministerstva spravedlnosti ČR, která navrhla postup znalce založený na struktuře. Podle této studie byl ve vyhlášce č. 503/2020 Sb. upraven povinný postup znalce.

IFSP připravuje odborné workshopy  a vytváří didaktické materiály k výkladu postupu znalce založeného na struktuře, určené zejména pro advokáty a znalce.

Experimentální sonda do kvality provádění vidimace v ČR

Vidimace je služba veřejné správy potvrzující existenci originálu listiny. Vidimační úředník má ze zákona povinnost rozpoznat pomocí autentizačního prvku originál (zákon č. 21/2006 Sb. a § 73 zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád) a rozpoznat zjevný padělek (NS ČR 30 Cdo 1966/2013). K prověření funkčnosti vidimace jsme provedli experiment, při kterém se nám v 77 % případů podařilo nechat si ověřit zjevně nevěrohodnou listinu.

Vzhledem k tomu, že vidimovaná listina obsahuje doložku, která dokládá presumpci správnosti, lze jen těžko doložit, že se jedná o padělek.

Překvapivé výsledky experimentu jsme publikovali v časopisu Státní zastupitelství, ale také prezentovali ve Výzvě Jiřího Kubíka. Experiment přitáhl širokou mediální pozornost.

Výsledků našeho experimentu využil Institut pro veřejnou správu Praha Ministerstva vnitra ČR ve své příručce pro vzdělávání úředníků provádějících vidimaci a legalizaci.